Artist (Painter) Gushchin Nikolai

Gushchin Nikolai

(1988 - 1965)